Liona Henzen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

a. Bedrijf: Liona Henzen gevestigd te Papendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90393473 met BTW-nummer NL004813189B20.
b. Klant: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van het bedrijf.
c. Diensten: Personal Training aan Huis, Online Life Coaching en Body & Mind aangeboden door het bedrijf.
d. Deelnemer: De natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
e. Overeenkomst: Elke schriftelijke afspraak tussen Klant en Liona Henzen tot het leveren van Diensten door Liona Henzen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Diensten tussen het Bedrijf en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 3: Aard van de Diensten
a. Personal Training aan Huis: Het Bedrijf biedt individuele personal trainingssessies aan huis of op locatie naar keuze van de Klant.

b. Online Life Coaching: Het Bedrijf biedt online life coaching-sessies aan via virtuele communicatieplatforms.
c. Body & Mind: Het Bedrijf biedt een combinatie van individuele personal trainingssessies aan huis of op locatie naar keuze van de Klant met een life coach sessie.

Artikel 4: Afspraken en Annulering
a. Afspraken voor personal training en coaching worden vooraf in overleg tussen het Bedrijf en de Klant vastgesteld.

b. Bij een annulering van een afspraak dient de Klant dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is het Bedrijf gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgesteld (uur)tarief in rekening te brengen bij de Klant.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden van de Klant
a. De Klant dient voor aanvang van de diensten alle relevante (medische) informatie te verstrekken aan het Bedrijf.

b. De Klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen en instructies van het Bedrijf met betrekking tot training en coaching.
c. De Klant erkent dat het resultaat van de diensten afhankelijk is van eigen inspanning en toewijding.
d. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruik van de hulpmiddelen en/of faciliteiten alsmede deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.

  1. Het gebruik van de faciliteiten van het Bedrijf is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. 


Artikel 6: Tarieven en Betaling
a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

b. De tarieven voor de diensten worden vooraf gecommuniceerd aan de Klant.
c. Het Bedrijf voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief conform het gekozen pakket (sessie/trainingen/strippen). Na de proefles/kennismaking zal het Bedrijf factureren. Het bedrag dient in ēēn keer voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.
c. Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen
d. De deelname aan de training wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
a. Het Bedrijf zal de Diensten naar beste kunnen uitvoeren. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit de Diensten.

b. De Klant erkent dat de Diensten geen vervanging zijn voor medisch advies of behandeling. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor beslissingen die de Klant neemt op basis van de ontvangen Diensten.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten
a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen en content die het Bedrijf verstrekt in het kader van de Diensten, blijven eigendom van het Bedrijf.

b. Het is de Klant niet toegestaan om zonder toestemming van het Bedrijf de verstrekte materialen te kopiëren, verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 9: Geheimhouding
Het Bedrijf zal alle verstrekte persoonlijke en vertrouwelijke informatie van de Klant vertrouwelijk behandelen en niet aan derden openbaar maken, tenzij wettelijk verplicht.


Artikel 10: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van het Bedrijf exclusief bevoegd om het geschil te beslechten.


Artikel 11: Wijziging van de Voorwaarden
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op de website van het Bedrijf.


Door gebruik te maken van de Diensten van het Bedrijf gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.